Fon Riski ve Performans Yönetimi

RiskTürk Fon Performans ve Risk Modülü, menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarına dönük performans rasyolarının üretildiği (Sharpe, Treynor, Sortino, Alpha vb.), Attribution ve risk ölçümlerinin gerçekleştirildiği uygulamadır.

 

Performans Ölçümü

Performans ölçümüne ilişkin modül kullanılarak portföy performanslarına ilişkin detaylı risk ve getiri analizlerine ulaşılabilir.

Fon portföylerinin geçmiş performanslarına ilişkin aşağıdaki belirtilen analizler gerçekleştirilebilmektedir:

  • Getiri Analizi

  • Risk Analizi

  • Getiri Grafikleri

  • Performans Raporu

Risk-Kazanç rasyoları, bir yatırımdaki mevcut riskler ile potansiyel kazançların arasındaki ilişkiye işaret etmektedir. Genel olarak, riski daha fazla olan bir yatırımın,muhtemel kayıpların daha fazla olma ihtimali nedeniyle, daha yüksek kazanç oranlar önermesi gerekmektedir. Eğer yatırımcı, aldığı riske uygun bir kazanç oranı ile tazmin edilmezse, ölçülen kazanç oranları düşük olacaktır. Bu ölçümleri değerlendirirken, genellikle risksiz faiz oranları kıstas aracı olarak kullanılmaktadır.

Sharpe Rasyosu (SR)

Sharpe Rasyosu, portföyün ortalama getirisi ile risksiz getiri oranı arasındaki farkın, mutlak portföy riskine bölünmesi ile elde edilir. Portföyün toplam riski, standart sapma ile ölçülür.

Enformasyon Rasyosu (IR)

Enformasyon Rasyosu, portföyün ortalama getirisi ile benchmark portföyün getirisi arasındaki farkın (beklenen aktif getirinin), Tracking Error ( TE, aktif getirinin standart sapması )'a bölünmesiyle elde edilmektedir. Enformasyon rasyosu büyüdükçe, alınan risk oranının sabit olması, portföyün aktif getirisinin daha yüksek olması gerektiği anlamına gelmektedir.

Beta

Beta, bir yatırımın piyasadaki genel hareketliliğe olan duyarlılığından kaynaklanan riskleri ölçmeyi hedeflemektedir. Bir başka deyişle, portföyün tekil riski yerine, portföyde çeşitlendirmeye gidilerek ortadan kaldırılamayacak olan riski ölçmektedir. Burada, benchmark portföyün, piyasayı iyi yansıtacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Treynor Rasyosu

Kazanç/Volatilite veya Treynor ölçüsü olarak da adlandırılan Treynor Rasyosu, çeşitlendirilebilir riske sahip olmayan bir yatırımın üzerindeki ek getiri oranını sistematik risk ölçüsüne oranlamaktadır.

Jensen'in Alpha Değeri

Jensen'in Performans Endeksi veya Ex-Post Alpha olarak da adlandırılan Jensen'in Alpha değeri, olağandışı getirileri, beklenen getiriler ile kıyaslayan bir performans parametresidir.

Aşağı Yönlü Sapma (Downside Deviation/Risk, DD)

Aşağı Yönlü Sapma parametresi, sadece zararlar ile ilişkili olan finansal riski yansıtmaktadır. Öncellikle, yatırımcının risk tercihlerine göre değişebilecek olan MAR oranının belirlenmesi gerekmektedir. Daha sonra, sadece belirlenen MAR oranının altına düşen portföy getirilerinin üzerinden risk ölçümü yapılmaktadır.

Sortino Rasyosu

Sorino rasyosu, herhangi bir yatırımın risk ayarlı getirisini ölçmektedir. Sharpe rasyosuna benzer olmakla beraber, Sorino rasyosu, sadece belirli bir eşiğin altında kalan değerler ile ilgilenmektedir; Sharpe rasyosu ise, hem yukarı hem de aşağı yönlü volatiliteler ile ilgilenmektedir. Portföy getirilerinin dağılımı simetrik ise, hedefenen getiri, dağılımın medyanına yakın olacağından, bu iki rasyo birbirlerine yakın sonuçlar verecektir. Çarpıklık arttıkça, medyandan uzaklaşılacağından, farklı sonuçlar elde edilecektir.

Modigliani'nin Risk-Ayarlanmış Parametresi

Modigliani-Modigliani ölçütü olarak da bilinen M2 parametresi, bir yatırımın risk ayarlı getirileri üzerinden işlemektedir. Birimsiz olan Sharpe Rasyosu'ndan türetilmiş olmasına rağmen, M2 yüzdesel getiriler cinsinden ifade edildiğinden, SR'ye oranla yorumlanması daha kolay olmaktadır. Burada, portföyün ek getirisi, portföyün riskinin benchmark portföyün riskine olan oranı ile ayarlanmıştır.

Treynor Kare (Treynor Squared)

Treynor rasyosunun uzantısı olan bu ölçüt, herhangi bir yatırımın Beta ayarlı getirileri üzerinden işlemektedir. Burada, portföyün ek getirisi, benchmark portföyün Beta'sının portföyün Beta'sına oranı ile ayarlanmaktadır.

Belirleme Katsayısı (R-Squared, R2)

R2 değeri, portföyün getirileri ile benchmark portföyün getirileri arasındaki korelasyonu ölçmeye yarayan istatistiksel bir ölçümdür. Başka bir deyişle, benchmarkın portföyü ne ölçüde yansıttığını ve buna bağlı olarak, marketteki muhtemel değişimlerden, portföyün nasıl etkileneceğini belirlemekte kullanılmaktadır. R2 değeri, 0 ile 100 arasında değişmektedir. Bu değerin 100 olması, portföydeki değişimlerin benchmarktaki değişimlere göre tamamen açıklanabileceğini; 85 ile 100 arasında olması, portföy ile benchmark portföyün aynı çizgide olduğunu; 70'ten düşük olması ise birbirlerinden uzak olduklarını göstermektedir.