Piyasa Riski

Risk Yazılım Teknolojileri Piyasa Riski yazılımı, Türkiye’de en fazla kullanıcısı bulunan risk yönetim uygulaması olup, Türkiye’nin önde gelen bankalarının ve şirketlerinin risk yöneticileri tarafından yıllardır güvenle kullanılarak piyasa riskinden doğan riske maruz değeri(VaR) en doğru şekilde tahmin etmekte ve portföyünüzün risk yönetimi için en doğru çözümü sağlamaktadır.  Piyasa Riski uygulaması bankaların risk sermayesine uygun olarak çeşitli VaR metodolojilerini destekleyerek riskin yönetimini kolaylaştırmakta ve minimum sermeye yeterliliği için gerekli olan tutarı hesaplamanıza yardımcı olmaktadır. Piyasa Riski uygulaması faiz oranları, döviz piyasası, hisse senetleri, future ve EMTIA fiyatları gibi portföyünüzü etkileyen risk faktörlerini gelişmiş volatilite modelleri kullanarak optimize ederek, doğrusal ve doğrusal olmayan risklerinizi en doğru şekilde ölçmenizi sağlamaktadır.

Gelişmiş risk metodolojilerinin yanında en güncel stres testi senaryoları, simülasyon modelleri, pozisyonların toplam riske olan katkısı, duyarlılık analizleri, risk faktörlerinin volatilite seviyeleri ve diğer yardımcı analizler ile riskin detaylı analizini yaparak portföyün riskliliğini artıran faktörleri tespit edebilirsiniz.

Risk yöneticileri Piyasa Riski uygulaması ile, varlık grupları ve risk kategorileri arasında piyasanın değişken koşulları çerçevesinde riski toplu ve detay halde inceleyebilmektedir. Uygulama, esnek yapısı ile yeni çıkan türev ürünlerin entegrasyonu, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların entegrasyonu, yeni iş kollarının oluşumu gibi ihtiyaçlara kolaylıkla çözüm getirebilmektedir.

 

Özellikler:

 • Uluslararası düzeyde onaylanmış metodoloji
 • BDDK ve BIS’in düzenlemelerine uygun
 • Düzenleyeci sermayeyi düşürmek için kanıtlanmış çözüm
 • Ticari kazançları riske göre ayarlarlanmış olarak hesaplama 
 • Yerinde destek ve yerel piyasa tecrübesi
 • Yerel veri uzmanlığı
 • Web Tabanlı Uygulama, Intranet veya internetten ulaşım
 • Geniş ürün kapsamı (Swap, futures, lineer ve non-lineer türevler, egzotik opsiyonlar...)
 • İleri volatilite, korelasyon ve verim eğrisi tahmin modelleri
 • Detaylı portföy ekranı
 • Alt-portföy oluşturma
 • Parametrik ve parametrik olmayan VaR ölçümleri
 • Gelişmiş grafikler ve raporlama modülü.
 • Marjinal VaR
 • Incremental VaR
 • Durasyon ve nakit akışı analizi.
 • Senaryo (What-if) ve hassaslık analizi.
 • Vadeye kalan gün sayısı, portföy ve para birimi gibi farklı seviyelerde VaR drilldownları.
 • Detaylı portföy değerleme aracı ve fiyatlama motoru.
 • Geriye Dönük Test (Back-Testing) ve tamamlayıcı getiri kayıp istatistikleri.
 • Stres testi

 

Gelişmiş Riske Maruz Değer-Value at Risk (VaR) Tahmini:

Risktürk Piyasa Riski Modülü’nün merkezinde kullanıcı tarafından tanımlanan portföy-vade kombinasyonu için yapılan Riske Maruz Değer-Value at Risk(VaR) hesaplaması bulunmaktadır. VaR, bir finansal enstrümanın ya da portföyün, bir dönem ve tolerans değeri bazında getiri dağılımı olarak tanımlanmaktadır.  Piyasa Riski Modülü, VaR tahmini için varyans-kovaryans, Monte-Carlo Simulasyonlari ve tarihsel benzetim olmak üzere üç seçenek sunmaktadır:


Parametrik Olmayan VaR Modellemesi

 • Monte-Carlo Simulasyonları: Risk faktörlerinin farklı stokastik süreçler üzerinden simulasyonları yapılmaktadır.
 • Tarihsel Benzetim (Historical Simulation): Bu parametrik olmayan yöntem getiri dağılımlarının simulasyonunda kullanılmaktadır. Bu metodda, risk faktörlerinin geçmiş değerleri baz alınarak ampirik dağılımlarını oluşturmak için değişik filtreleme yöntemleri kullanılabilmektedir.

 

Ek Özellikler

Stres Testleri ve Duyarlılık Analizi:

Kullanıcı, çeşitli risk faktörlerinden oluşturduğu kümeye şok tanımlayıp herhangi bir portföye uygulayabilmektedir. Bundaki amaç; bu şokların farklı stress senaryoları altında bugünkü değeri (PV) nasıl değiştirdiğini görmektir.

 

Back-Testing:

Geriye dönük incelemede VaR tahminlerinin tarihsel portföy değerleriyle karşılaştırma yapılmaktadır. İdeal olarak, günlük tahmini VaRların seçilen güven aralığı sıklığında reel portföy getirileriyle uyumlu olması beklenmektedir. Geriye dönük inceleme kullanılarak, kullanıcı sistematik sapmaları belirlemekte ve sorunu hızla çözebilmektedir.

 

Parametrik VaR:

VaR hesaplamaları, risk faktörlerinin volatilitelerine ve aralarındaki korelasyon değerlerine bağlıdır. Finansal valıkların getirilerinin gerçek dağılımları normal dağılımın aksine leptokurtic özellikler gösterdiğinden modülümüzde, VaR değerlerine çeşitli basıklık (kurtosis) ayarları adapte edilebilmektedir.

 

Enstrüman seviyesine kadar inme (drill-down):

Porföyün kendi VaR hesabının yanında modülümüz; tacir, enstruman tipi, para birimi gibi alt-portföyler bazında VaR hesapları yapabilmektedir. Portföyün herhangi bir al kümesi için  karar verme süreci ve senaryo analizinde kullanılmak üzere marjinal VaR tabloları oluşturulabilmektedir.

VaR sonuçları, RePortal fonksyonu sayesinde kurum içi raporlama amacına yönelik bir formata kolayca sokulablmektedir

 

Gelişmiş Volatilite Modellemesi

Kullanıcı ,  her bir risk faktörü için factor volatilitesinin modellenmesinde çeşitli modeller uygulayabilmektedir. Piyasa riski modülümüzde, MA, EWMA, GARCH, GARCH-T, GJRT ve TARCH’ı kapsayan altı süreç arasından seçim yapma imkanı bulunmaktadır.

 

Verim Eğrisi Modellemesi

Modül kullanıcıya analizde kullanılmak üzere özel bir verim eğrisi modeli seçme imkanı tanımaktadır. Verim eğrisi oluşturmak için kullanılan metodlar, OLS, Nelson-Siegel, bootstrap ve smoothed bootstrap’i kapsamaktadır.

 

Piyasa Riski Portföy Yönetimi Eklentisi:

Temel piyasa riski uygulaması bankacılık ihtiyaçlarını tam anlamı ile karşılamakla beraber, mutlak risk ölçümlerine dayanan temel yazılım, göreli performanslara göre hareket eden portföy yönetim şirketlerinin ihtiyaçlarına göre geliştirilebilir.   

 • Gelişmiş Fiyatlama Aracı
 • Relative VaR
 • Benchmark VaR
 • Performans Attribution ve Performans Analizi
 • Risk Attribution
 • Dinamik Benchmark

gibi eklentiler ile Piyasa Riski uygulaması, portföy yönetim şirketlerinin ihtiyaçlarına daha etkin biçimde cevap verecek hale getirilebilir.

Temel uygulama bileşenleri ile en ekonomik çözüm sağlanırken, analiz kapsamı genişletildikçe farklı ücretlendirme seçeneklerine tâbi farklı müşterilerin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirme yapılabilmektedir.